Szolgáltatások

A szolgáltatások menüpont alatt ismertetjük az Informatika Osztály meglévő szolgáltatásait. Röviden bemutatjuk a szolgáltatásokat, valamint ismertetjük a szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat, tudnivalókat.

 

Ide vonatkozó szabályozások:

I. rész
Általános rész

A főiskola polgárainak jogai
1. §

(1) A Budapesti Műszaki Főiskola (továbbiakban: BMF) minden polgára alanyi jogon igénybe veheti a főiskola alapvető informatikai szolgáltatásait. Alapvető informatikai szolgáltatások alatt az alábbiak értendők:

a) a feladatok ellátásához szükséges informatikai erőforrások igénybevétele (felhasználói név és jelszó a megfelelő rendszerekhez)
b) szabad internet elérés felhasználói számítógépek igénybevételével (vezetékes és vezeték nélküli közegen keresztül)

(2) A BMF minden dolgozója alanyi jogon igénybe veheti a főiskola alapvető informatikai szolgáltatásain felül a központi szolgáltatásokat.

(3) Központi informatikai szolgáltatások alatt az alábbiak értendők:

a) az elektronikus levelezés használata,
b) központi tárhely,
c) VPN szolgáltatás,
d) saját honlap létesítése.

A szolgáltatások célja
2. §

(1) Az informatikai szolgáltatások célja az oktató-, kutató-, tudományos- és fejlesztőmunka támogatása, a tanulás, az információ szerzés elősegítése, a kapcsolatteremtés és tartás új lehetőségeinek, valamint az információ szabad áramlásának biztosítása.

A jogok korlátozása
3. §

(1) A főiskola polgárainak fenti joga műszaki, forgalmi okok, illetve a 4. és 5. §-ban tárgyalt kötelességek megszegése esetén korlátozható.

(2) A műszaki, illetve forgalmi okokból történő korlátozás az alábbiakban valósulhat meg:

a) sávszélesség behatárolása,
b) rendelkezésre álló tárterület behatárolása,
c) a szolgáltatás igénybe vehetőségének időbeli behatárolása.

(3) A műszaki, illetve forgalmi okok megszűntekor a korlátozást haladéktalanul fel kell oldani.

A szolgáltatást igénybevevő kötelessége
4. §

(1) Az informatikai szolgáltatásokat igénybe vevő köteles:

a) jelen szabályzat előírásait betartani,
b) a törvényi előírásokat (különös tekintettel a szerzői jogi előírásokra) betartani,
c) a főiskola polgárától elvárható etikai normákat betartani,
d) a használat során a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel eljárni.

A szolgáltatások igénybevétele során tiltott tevékenységek
5. §

(1) Az informatikai szolgáltatások igénybevétele során tilos:

a) aktív hálózati eszközöket engedély nélkül a hálózatra kapcsolni,
b) szerver feladatokat ellátó eszközöket engedély nélkül a hálózatra kapcsolni,
c) jogosultság nélkül informatikai szolgáltatást igénybe venni (betörési kísérlet vagy betörés),
d) idegen felhasználói azonosítót, kódot, jelszót használni,
e) saját felhasználói azonosítót kölcsönadni,
f) idegen jelszót kideríteni, ellopni, azzal bármilyen módon visszaélni,
g) az informatikai infrastruktúra igénybevételével profitorientált tevékenységet előzetes engedély nélkül folytatni,
h) a szolgáltatásban résztvevő informatikai eszközöket (hardver és szoftver) módosítani, átkonfigurálni,
i) az informatikai szolgáltatásokkal bármely egyéb módon visszaélni.

Szankcionálás
6. §

(1) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője a 4.§ vagy az 5.§-ban foglaltak ellen vét, úgy a szolgáltatásból időlegesen vagy véglegesen kizárható.

A szolgáltatást igénybevevő büntetőjogi felelőssége
7. §

(1) Az informatikai szolgáltatások igénybevétele során elkövetett bűncselekményekért (betörésből fakadó károkozás, szerzői és szomszédos jogok megsértése, stb.) a szolgáltatást igénybevevő büntetőjogi felelősséggel tartozik.

(2) Törvényes megkeresés alapján a főiskola minden, a bűncselekmény elkövetésének gyanúja alá eső felhasználó adatait, valamint naplózott forgalmi adatait az illetékes hatóságoknak kiszolgáltatja.